Ms. Nguyễn Bích Hồng
Cell phone: (+84) 914527585
Email: nguyen.bich.hong85@gmail.com
Tan Thinh ward – Thai Nguyen city -Thai Nguyen province – Vietnam

Mr. Đoàn Mạnh Hồng
Cell phone: (+84) 983080478
Email: manhhong@tueba.edu.vn
Tan Thinh ward – Thai Nguyen city -Thai Nguyen province – Vietnam

Ms. Đỗ Thị Thùy Linh
Cell phone: (+84) 988596159
Email: dttlinh@tueba.edu.vn
Tan Thinh ward – Thai Nguyen city -Thai Nguyen province – Vietnam

Mr. Lê Mạnh Hùng
Cell phone: (+84) 977242423
Email: manhhung_tttv@tueba.edu.vn
Tan Thinh ward – Thai Nguyen city -Thai Nguyen province – Vietnam