TS.Nguyễn Bích Hồng
Điện thoại: (+84) 914527585
Email: nguyen.bich.hong85@gmail.com
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

TS.Đoàn Mạnh Hồng
Điện thoại: (+84) 983080478
Email: manhhong@tueba.edu.vn
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

TS.Đỗ Thị Thùy Linh
Điện thoại: (+84) 988596159
Email: dttlinh@tueba.edu.vn
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Lê Mạnh Hùng
Điện thoại: (+84) 977242423
Email: manhhung_tttv@tueba.edu.vn
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam